1. Všeobecné ustanovenia

 

Chovateľský poriadok SNK slúži na riadenie chovu Newfoundlandského psa. Zaväzuje chovateľov dodržiavať platný štandard FCI a všeobecne platné právne predpisy. Jeho ustanovenia sú povinní dodržiavať všetci chovatelia  a majitelia chovných jedincov. Doplnky k chovateľskému poriadku musia byť schválené členskou schôdzou SNK.

 

2. Definícia základných pojmov

 

2.1. Preukaz  pôvodu psa  je matričný  doklad, vydaný oprávnenou plemennou knihou, ktorý potvrdzuje okrem pôvodu aj čistokrvnosť a plemennú príslušnosť daného jedinca. Ostatné definuje Zápisný poriadok Únie Kynologických klubov ods. 4.

 

2.2. Plemeno v zmysle tohoto chovateľského poriadku ( ďalej CHP ) tvoria psi a suky s platným preukazom pôvodu psa, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských alebo pridružených organizácií FCI.

 

2.3. Chovný jedinec je pes alebo suka, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu dané týmto CHP a sú zapísaní v registri chovných jedincov.

 

2.4. Majiteľ daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba v ktorej majetku sa jedinec nachádza. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá zviera získala právoplatne, je teda nepochybne majiteľom psa a môže toto vlastníctvo preukázať platným preukazom o pôvode psa.

 

2.5. Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat. Potomstvo suky sa registruje na jeho chovateľskú stanicu.

 

2.6. Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba u ktorej sa daný jedinec fyzicky nachádza a je v jej starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom daného jedinca oprávnená k jeho držbe. Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ chovného psa alebo tá osoba , ktorá je majiteľom oprávnená, aby chovného psa využila k páreniu sučiek.

 

2.7. Chov je cieľavedomá plemenitba, ku ktorej sa môžu využiť iba chovné jedince, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave a spĺňajú všetky podmienky tohoto CHP.

 

2.8. Veterinárny lekár, ktorý bude čipovať šteňatá, musí byť člen Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

 

2.9. Chovateľská stanica je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov zabezpečuje plemenná kniha. Všetky ďalšie nespomenuté náležitosti vo vzťahu k chovateľským staniciam upravuje príslušná smernica SKJ. 

3. Chov

Tento CHP rozoznáva nasledovný druh chovu:

riadený.

 

3.1. Zásadne sa vyžaduje:

Pre riadený chov

a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode psa

b) dosiahnutie vekovej hranice 18 mesiacov sučky, 18 mesiacov  u psov.

c) RTG na DBK max.  „C „  a RTG na DLK max. I. stupňa vykonáva sa vo veku najmenej 18 mesiacov.

d) absolvovanie minimálne dvoch výstav, z toho minimálne 1x na Špeciálnej alebo Klubovej výstave SNK v triede mladých, v strednej , otvorenej alebo šampiónov so získaním známky pes výborný a suka minimálne veľmi dobrá. Druhá výstava z nasledujúcich výstav : medzinárodná, národná, špeciálna alebo klubová,  poriadaná v SR v triede strednej , otvorenej alebo šampiónov so získaním známky minimálne veľmi dobrá pre psa i suku

e) minimálna výška pre psa: 68cm, suky 63 cm - o zmeranie požiada majiteľ psa poradcu chovu na špeciálnej alebo klubovej výstave SNK, ktorý tento údaj zapíše do PPP.

f) kontrolu chrupu vykoná poradca chovu pri uchovňovaní jedinca

 

3.2. Zaradenie do chovu potvrdzuje do preukazu pôvodu psa Poradca chovu ( ďalej PCH ) SNK.

 Za účelom zaradenie do chovu daného jedinca sa uznáva RTG na DBK a DLK len od klubom vybraných veterinárnych lekárov a na predpísanom tlačive. Aktuálny zoznam veterinárnych lekárov sa zverejňuje vhodným spôsobom a na požiadanie ho spolu s tlačivami na RTG zašle poradca chovu.

 

3.3. Chovnosť súk končí dňom dovŕšenia 8 rokov veku. Chovnosť psov nie je vekom obmedzená.

 

3.4. Poradca chovu na požiadanie majiteľa suky vydá zoznam plemenníkov pre riadený chov.

 

4. Chov a riadenie chovu

 

4.1. Chovateľský poriadok povoľuje ponechať plný počet šteniat vo vrhu.

 

4.2. Chovateľ má právo odchovať na jednej suke tri vrhy za dva roky, to znamená,  po dvoch vrhoch jedno háranie vynechať.

 

4.3. Žiadosť o Pripúšťacie povolenie si vyžiada  chovateľ od Poradcu chovu minimálne 30 dní pred predpokladaným pripustením sučky. K žiadosti priloží fotokópie preukazov o pôvode krycích psov i suky.

  Pripúšťacie povolenie musí byť zo strany poradcu chovu riadne vyplnené a zaslané chovateľovi.

  Bez Pripúšťacieho povolenia nie je možné pripustenie sučky.

 

4.4.Všetky ďalšie náležitosti ohľadom Pripúšťacieho povolenia sú uvedené v Zápisnom poriadku Únie kynologických klubov, ods. 2.

 

4.5. Prihlášku na Zápis šteniat vyplňuje chovateľ. Následne dáva na tejto potvrdiť, vo veku od 6 týždňov šteniat, ich čipovanie veterinárnemu lekárovi, členovi Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Prihlášku na Zápis šteniat, ktorej súčasťou musí byť Pripúšťacie povolenie  je potrebé zaslať na Plemennú knihu Únie Kynologických klubov do 9 týždňov od narodenie šteniat. Všetky ďalšie náležitosti ohľadom prihlášky na zápis šteniat sa riadia Zápisnym poriadkom Únie kynologických klubov, ods. 3.

 

4.6. Ak sa párenie nepodarí uskutočniť, chovateľ je povinný vrátiť Pripúšťacie povolenie PCH do 7 dní od skončenia hárania.

 

4.7. Pri neoplodnení sučky , sa majiteľ psa a majiteľ sučky riadia Chovateľským a Zápisným poriadkom SKJ, ods. XI. Ďalej túto skutočnosť oznámi majiteľ sučky  PCH a majiteľovi krycieho psa a to do 7 dní po predpokladanom termíne pôrodu.

 

4.8. Majiteľ psa je oprávnený podpísať potvrdenie o uskutočnenom párení až po zaplatení dohodnutej náhrady za párenie, odporúča sa písomná dohoda o párení. Ostatné sa riadi Chovateľským a Zápisným poriadkom SKJ,  ods.X a platnými zákonmi Slovenskej republiky.

  

5. Párenie

 

5.1. Párenie suky dvoma psami v priebehu jedného hárania je neprípustné.

 

5.2. Ak majiteľ vlastní viac jedincov  psy a suky , musí mať vybudované chovné zariadenia (koterce), zodpovedajúce plemenu, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu páreniu alebo páreniu jednej suky viacerými psami.. V prípade nesplnenia tejto požiadavky je PCH povinný upozorniť chovateľa na tento stav, zároveň túto skutočnosť oznámi Správnej rade klubu (  ďalej SRK ). Do vykonania nápravy je PCH povinný nevydávať Pripúšťacie povelenie chovateľovi. Chovateľ sa proti rozhodnutiu môže odvolať na členskú schôdzu.

 

5.3. Kontrola vrhu: PCH alebo ním poverený člen SRK, vykoná kontrolu vrhu za podmienok odsúhlasených členskou schôdzou. Kontrola vrhu je žiadaná, u začínajúceho chovateľa povinná a pri ďalších vrhoch sa vykonáva na základe dohody.

 

5.4. Poplatok za zaevidovanie Pripúšťacieho povolenia, jeho agendy a vedenie Klubovej plemennej knihy je 4,- EUR. za jedno šteňa pre člena SNK, 10,- EUR pre nečlena SNK.. Tento poplatok sa platí pri kontrole vrhu na príjmový doklad alebo v prípade nekonania sa kontroly vrhu zašle chovateľ tento poplatok pokladníkovi klubu alebo na klubový účet. . Doba úhrady poplatku je do 3. mesiaca veku šteniat. Poplatok za zaradenie do chovu  jedinca , jeho registráciu je pre člena SNK obsiahnutý v členskom poplatku, pre nečlena SNK je to 100,- EUR za jedinca. Výšku poplatkov stanovuje členská schôdza.

 

5.5. Pri odovzdávaní majiteľom musia šteňatá byť staré najmenej 49 dní.

 

5.6. Všetky náklady spojené so zápisom šteniat, čipovaním a poplatky za úkony Plemennej knihy hradí chovateľ. Kontrolór vrhu si cestovné náklady vyúčtuje u podpredsedu (pokladníka) klubu. V súčasnosti je schválená suma 0,20 EUR  za jeden kilometer.

 

5.7. Cena šteňaťa patrí do kategórie voľnej tvorby cien.

 

5.8. Je vítané, ak chovateľ nahlási podpredsedovi Klubu adresy nových majiteľov šteniat do 14 dní po predaji.

5.9. Všetka dokumentácia týkajúca sa chovu psov, je majetkom klubu.

 

 

6. Zápis importu

 

Zápis importu sa riadi Zápisným poriadkom Únie Kynologických klubov , ods. 7

 

 

7. Export psov

 

Export psa do zahraničia sa  riadi Zápisným poriadkom Únie Kynologických klubov, ods. 6. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií, zaoberajúcich sa komerčným predajom psov, je neprípustný v zmysle predpisov FCI a chovateľského poriadku SNK. Porušenie tohto poriadku vedie k jednoznačnému vylúčeniu člena z klubu a k následnému odobratiu chráneného názvu chovateľskej stanice.

 

8. Kritéria na vyradenie Newfoundlandského psa z chovu

 

 

Plne sa rešpektuje štandard psa podľa F.C.I.. Väčšie miery sú prípustné ale nie na úkor temperamentu, symetrie pohybu, harmónie a konštrukcie tela.

Vyraďujúce vady :

 

DEDIČNOSŤ:

- psi a suky, ktoré odovzdávajú potomstvu dedičné vady, vyraďujúce z chovu

 

ZATAJOVANIE VÁD :

- psi a suky, u ktorých bol vykonaný operatívny zákrok na odstránenie akejkoľvek anatomickej alebo exteriérovej  vady, vyraďujúcej z chovu

 

POVAHOVÉ VLASTNOSTI:

- úplne bojazlivý, agresívny

 

VÝŠKA:

- psi pod 68 cm a suky pod 63 cm (min.68 a 63 cm)

 

SKUS:

- predkus, podkus, deformácia čelusti

 

CHRUP: absencia ktoréhokoľvek rezáka alebo špiciaka

 

EXTERIÉROVÉ VADY:

- dravčie oko, entropium, ektropium, úplne atypický voči štandardu

 

SRSŤ:

- krátka, znaky pálenia, iné sfarbenie ako čierne, bieločierne, hnedé

 

POHLAVNÉ ZNAKY:

- kryptorchizmus, monorchizmus, trieslové kanály umožňujúce vtiahnutie semenníkov do brušnej dutiny

 

RTG na DBK a DLK:

-vyraďuje sa  D  a  E  stupeň pri DBK a 2. a 3. stupeň pri DLK

 

9. Záverečné ustanovenie

 

Všetko tu nezahrnuté upravuje a doplňuje Zápisný poriadok  Únie Kynologických klubov a  Chovateľský a Zápisný poriadok Slovenskej Kynologickej jednoty.. Tento Chovateľský poriadok Slovenského Newfoundlandského klubu bol schválený členskou schôdzou Slovenského Newfoundlandského klubu dňa 26. septembra 1996 v Nitre a nadobúda platnosť dňom 27. septembra 1996. Úpravy boli doplnené členskými schôdzami.

 

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL:
13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgique)

 

FCI - ŠTANDARD č. 50 ( 29. 10. 1996 )  GB

 

NEWFOUNDLANDSKÝ PES


Pôvod: Kanada

Patronát: FCI

Dátum publikovania: 29. 10. 1996

 


POUŽITIE
: ťažný pes pre ťažké náklady, vodný pes

 

ZARADENIE FCI : Skupina 2.   Pinče,  bradáče,  dogovité   plemená,  švajčiarske 

                                   pastierske plemená.

                                   Podskupina 2.2. dogovité plemená bez pracovných skúšok.

 

STRUČNÝ PÔVOD : Plemeno sa vyvinulo na ostrove Newfoundland z miestnych psov a čierneho medvedieho psa dovezeného Vikingami po roku 1100. S prienikom európskych rybárov dochádza ku kríženiu s novými  dovezenými plemenami a tak k dotvoreniu a oživeniu plemena. Základný charakter však zostáva. Pri kolonizácii ostrova od roku 1610 bola morfológia a prirodzené chovanie novofundlandského psa v celku ustálená. Práve tieto znaky mu umožnili prežiť v extrémnom podnebí a prímorských podmienkach pri ťahaní ťažkých nákladov na zemi alebo pri službe záchranárskeho a vodného psa.

 

CELKOVÝ VZHĽAD :Novofundlanďan je masívny, so silným dobre osvaleným telom a dobrou pohybovou mechanikou.

 

DÔLEŽITÉ PROPORCIE : Dĺžka tela od kohútika ku koreňu chvosta je rovnaká ako výška od kohútika k zemi. Telo je kompaktné. Telo sučky môže byť trochu dlhšie a menej masívne ako telo psa. Vzdialenosť od kohútika k spodnej časti hrudníka je väčšie ako vzdialenosť od spodku hrudníka k zemi.

 

POVAHA A TEMPERAMENT : Výraz novofundlanďana vyjadruje zhovievavosť a nežnosť. Dôstojne veselý a tvorivý, je známy svojou jemnosťou a kľudom.

 

HLAVA : Je masívna. Hlava sučky je rovnako formovaná ako hlava psa, ale je menej masívna.

 

MOZGOVÁ ČASŤ :

Lebka : Široká s ľahko vyklenutou mozgovou časťou a silne vyvinutou tylovou kosťou.

Stop : Zreteľne vyvinutý, ale nikdy nie hlboký.

 

TVÁROVA ČASŤ :

Nos : Veľký, dobre pigmentovaný s dobre vyvinutými nozdrami. Farba u čiernych a bieločiernych psov čierna, u hnedých psov hnedá.

Čumák : Zreteľne štvorcový, hlboký a pomerne krátky, pokrytý krátkou srsťou a bez vrások. Kútiky pyskov sú zretelné, ale nie nadmerne vyvinuté.

Líca : Mäkké.

Zhryz : Nožnicový alebo kliešťový.

Oči : Relatívne malé, hlboko uložené, ďaleko od seba s neviditeľnou žmurkou. Farba - tmavo hnedá u čiernych psov a bieločiernych, u hnedých sa povoľuje svetlejší odtieň.

Uši : Relatívne malé, trojuholníkové so zaoblenou špičkou pevne posadené po stranách hlavy a priliehajúce. Pri natiahnutí dosahuje ucho dospelého psa k vnútornému kútiku oka na rovnakej strane.

 

KRK :Silný, osvalený, dobre nasadený na ramenách, dostatočne dlhý, aby umožnil vznešené nosenie hlavy. Na krku by nemal byť nadmerný lalok.

 

TELO :Sila kostí je celkove  masívna. Pri pohľadu z boku je telo hlboké a mohutné.

Chrbtová línia : Rovná a pevná od kohútika po zadok.

Chrbát : Široký.

Bedrá : Silné a dobre osvalené.

Zadok : Široký a spadajúci v uhle približne 130 stupňov.

Hrudník : Široký, plný a hlboký s dobre klenutými rebrami.

Brucho a spodná línia : Takmer rovná a nikdy nie vyklenutá nahor.

 

PREDNÁ ČASŤ : Predné nohy sú rovné a rovnobežné aj pri chôdzi a klusu psa.

Ramená : Dobre osvalené, lopatka uložená v uhle približujúcim sa 45 stupňom k horizontálnej línii.

Lokte : Priliehajúce k hrudníku.

Zápästie : Zľahka zošikmené.

Laby : Veľké a proporcionálne voči telu, okrúhle a pevné s pevnými a kompaktnými prstami. Vyskytuje sa plávacia blana. Nechty čierne u čiernych a bieločiernych psov, rohovinové u hnedých psov. V prípade bielych prstov by nechty nemali byť čierne.

 

ZADNÁ ČASŤ : Pretože sila potrebná k ťahaniu nákladov, plávaniu a zdatný pohyb sú veľmi závislé na zadnej časti, jej štruktúra je u novofundlanďana nesmierne dôležitá. Panva je pevná, široká a dlhá.

Stehná : Široké a svalnaté.

Kolená : Dobre ohnuté, ale nevzbudzujúce dojem prikrčenosti psa.

Lýtka : Silné a primerane dlhé.

Päty : Relatívne krátke, smerujúce priamo dole s dostatočným odstupom, jedna s druhou rovnobežné, nevytáčajúce sa dovnútra ani von.

Laby : Pevné, farba nechtov ako u predných končatín, pokiaľ sa vyskytnú paspárky - odstráňujú sa.

 

CHVOST : Slúži ako kormidlo, keď novofundlanďan pláva, preto je silný a u koreňa široký. Keď pes stojí, visí volne dole s možným miernym prehnutím na konci. Dosahuje k pätám alebo krátko pod ne. Pokiaľ je pes v pohybe alebo vzrušený, chvost je nosený rovno s miernym prehnutím na konci, ale nikdy nie stočený nad chrbát alebo stiahnutý medzi nohami.

 

POHYB :Novofundlanďan sa pohybuje vpredu priestorne, pohyb vychádza zo zadnej časti, pôsobí dojmom nenútenej sily. Ľahké vlnenie zadkom je prirodzené. Pri zrýchlení pes začína riadkovať, pričom chrbát zostáva v rovine.

 

SRSŤ : Novofundlanďan má vodovzdornú dvojitú srsť. Vonkajšia vrstva je pomerne dlhá a rovná bez krútenia. Povolené je mierne zvlnenie. Spodná vrstva je hustá a mäkká - hustejšia v zime ako v lete, ale do určitej miery je vždy na hrudníku a zadku. Srsť na hlave, nose a ušiach je krátka a hustá. Predné a zadné končatiny majú zástavky. Chvost je celkom pokrytý dlhou hustou srsťou, ale nevytvára zástavu.

 

FARBA : Čierna, bieločierna a hnedá.

Čierna : Čierna farba je tradičná. Farba má byť čo možno najviac jednoliata, ale je povolené mierne vyblednutie. Biele znaky na hrudi, prstoch a špičke chvostu sú prípustné.

Bieločierna : Táto varianta má pre plemeno historický význam. Dáva sa prednosť tomuto rozloženiu farieb: čierna hlava pokiaľ možné s bielou lysinou, ťahajúcou sa až na nos, čierne sedlo s pravidelným vyfarbením, čierny zadok a koreň chvosta. Ostatné časti majú byť biele, môžu byť s minimálnymi pehami.

Hnedá : Hnedá farba sa pohybuje od čokoládovej po bronzovú. Biele znaky na hrudi, prstoch a na konci chvostu sú prípustné.

Bieločierni psi a psi hnedí sa vystavujú v rovnakej triede ako psi čierni.

 

VEĽKOSŤ A VÁHA :

Priemerná kohútiková výška je:

dospelí psi      71 cm ( 28 palcov),

dospelé sučky 66 cm ( 26 palcov).

Priemerná váha je približne 68 kg pre psa,

                          a približne 54 kg pre sučky.

Väčšie rozmery sú žiaduce, ale nesmie sa im dávať prednosť na úkor vyváženosti, celkovej pevnosti, sily, konštitúcie a správneho pohybu.

 

VADY : Akákoľvek odchýlka od uvedeného by mala byť považovaná za vadu a spôsob jej posúdenia by mal byť priamo úmerný jej závažnosti.

- Všeobecný vzhľad: Nohatosť, nedostatok  substancie.

- Štruktúra kostí: Uvoľnený vzhľad, jemné kosti.

- Charakter: Agresivita, bojazlivosť.

- Hlava: Úzka.

- Nos: Špicatý (líščí), dlhý.

- Pysky: Previsnuté.

- Oči: Guľaté, vypuklé, žlté, výrazne viditeľná spojivka.

- Zadok: Vyhrbený, prehnutý, spádovitý.

- Predná časť: Prešľapnuté  nadprstie,   otvorené   prsty,  prsty  smerujúce   dovnútra alebo von, absencia plávacích blán.

- Zadná časť: Strmé uhlenie, kravský postoj, postoj do "O", strúhanie.

- Chvost: Krátky, dlhý, zakrútený, so zatočenou špičkou.

- Pohyb: Trhavý,  vlečúci  sa,  bočiaci,  príliš  úzky  chod,  potácajúci  sa,   vpredu   kríženie  nôh,  výrazné  vtáčanie  alebo  vytáčanie  láb  vpredu,   vysoký chod, mimochod.

- Srsť: Celkom otvorená.

 

VYLUČUJÚCE VADY :

- Nevhodná povaha.

- Predkus, podkus, deformácia čeľusti.

- Krátka srsť, chýbajúca podsada.

- Znaky inej farby ako bielej u čiernych a hnedých psov.

- Iné sfarbenie ako čierne, bieločierne a hnedé.

 

POZNÁMKA : Samec musí mať dva normálne vyvinuté semenníky zostúpené do mieška.