Stanovy klubu SNK

1. Cieľ klubu
SNK je nezisková organizácia, hospodáriaca s členskými príspevkami a prípadnými sponzorskými darmi. Cieľom SNK je starať sa o rozvoj, chov,výcvik a propagácia čistokrvných newfound-landských psov.

2. Názov ,sídlo, pôsobnosť
2.1. Názov :
Slovenská kynologická jednota
Slovenský newfoundlandský klub (SNK)
2.2. Sídlo :
Adresa podpredsedu klubu
Štefánikova 1252/71, 901 01 Malacky
2.3. Pôsobnosť
Územia Slovenskej republiky

3.Členstvo
3.1. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan starší ako 18 rokov, ktorý má záujem o prácu v klube. Do klubu prijíma výbor klubu. Medzi jeho zasadaniami má právo prijať do klubu nového člena podpredseda klubu, sporné prípady je povinný konzultovať s predsedom alebo inými členmi výboru písomne alebo telefonicky. O prijatých členoch priebežne informuje predsedu klubu a členov výboru. Podpredsedom prijatých členov odsúhlasí výbor na svojom najbližšom zasadaní. V prípade odmietnutia má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.
3.2. Členstvo v klube môže byť riadne, mimoriadne a čestné .
3.2.1. Riadne členstvo :
Riadni členovia platia ročne príspevok vo výške 30 EUR. V členskom príspevku je zahrnutá Ročenka klubu, darček pre každého vystavovateľa na KV a ŠV – SNK. Členský príspevok sa platí :
a/ súčasne s podaním prihlášky
b/ do 30.novembra bežného roka za každý ďalší rok. Ak člen nezaplatí členský príspevok včas, zaplatí registračný poplatok 7 EUR. Za nového člena sa považuje aj bývalý člen klubu, ktorý svoje členstvo v klube prerušil na viac ako jeden kalendárny rok. Registračný poplatok z omeškania je povinný člen uhradiť spolu s členským poplatkom automaticky, ak neuhradil členský poplatok v termíne. V tom prípade, ak tento registračný poplatok neuhradí, výbor klubu ho k tomu musí vyzvať doporučeným listom s udaním termínu do 15 dní uhradiť tento registračný poplatok. Ak člen tento nedoplatok neuhradí, výbor klubu mu vráti členský poplatok po odčítaní poštovného a jeho členstvo sa považuje za zrušené.
c/ rodinný príslušník platí ročný príspevok 4 EUR, veková hranica rodinného príslušníka je minimálne 15 rokov. Rodinným príslušníkom sa rozumie manžel, manželka, deti, prípadne rodičia a súrodenci riadneho člena, pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti. Výnimočne môže byť braný ako rodinný príslušník aj príbuzný riadneho člena, ktorý s ním nežije v spoločnej domácnosti, v tom prípade, ak sám nevlastní chovného jedinca.
3.2.2. Mimoriadne členstvo
Výbor klubu môže prijať za mimoriadneho člena aj tých záujemcov o členstvo v klube, ktorí nemajú trvalé bydlisko na území SR. Mimoriadni členovia platia ročne členský príspevok vo výške 30 EUR
a/ súčasne s podaním prihlášky
b/ do 30.novembra na každý ďalší rok
Mimoriadni členovia nemajú právo hlasovať.
3.2.3. Čestné členstvo
Výbor klubu môže tých, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub alebo o chov a výcvik navrhnúť za čestných členov. Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou členská schôdza. Čestní členovia nemajú právo hlasovať.
3.3. Členstvo v klube zaniká :
a/ dobrovoľným odhlásením k 1. Januáru
b/ nezaplatením členského príspevku na ďalší rok členstvo zaniká dňom 31.12. bežného roka.
c/ vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje výbor. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou a trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov.
d/ úmrtím

4. Práva a povinnosti členov klubu
4.1. Práva členov
a/ Voliť a byť volení do všetkých orgánov klubu
b/ Predkladať návrhy v odborných otázkach.
c/ Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.
d/ Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.
e/ Používať všetky výhody poskytované klubom.
f/ Zúčastňovať sa na všetkých akciách, usporiadaných klubom.
4.2. Povinnosti členov :
a/ Včas zaplatiť členský príspevok
b/ Dodržiavať stanovy klubu a kynologického zväzu.
c/ Dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok klubu a zväzu.

5. Orgány klubu

1/ Členská schôdza
2/ Správna rada klubu ( ďalej len SRK alebo výbor )

5.1.1. Členská schôdza sa zvoláva
minimálne jedenkrát ročne. SRK rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada 30% členov klubu alebo o zvolaní rozhodne vyšší orgán zväzu.
5.1.2. Návrhy na členskú schôdzu treba
podať písomne najmenej 21 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania členskej schôdze, sa bude hovoriť len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.
5.1.3. Právo voliť a byť volení, ako
i hlasovať majú všetci riadni členovia a ich rodinní príslušníci, starší ako 18 rokov. Voliť, byť volení a hlasovať nemajú právo čestní a mimoriadni členovia a rodinní príslušníci do 18 rokov.
5.1.4. Členskú schôdzu riadi predseda,
prípadne podpredseda. O rokovaní a uznesení sa píše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a podpredseda klubu.
5.1.5. Členská schôdza je schopná
uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov klubu.
5.1.6. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí
a/ Prerokovať a schvaľovať výročnú správu SR klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu podľa plánu činnosti a rozpočtu.
b/ Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu.
c/ Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru a členov klubu.
d/ Schvaľovať čestných členov klubu.
e/ Voliť 5- člennú SRK.
f/ Rozhodovať o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a o odvolaní sa členov proti vylúčeniu z klubu.
g/ Uznášať sa o zániku klubu.
5.2. Správna rada klubu
5.2.1. SRK riadi činnosť medzi členskými schôdzami. Je 5-členná v zložení : predseda, podpredseda, výstavný referent, pokladník, poradca chovu + kontrolór.
5.2.2. SRK sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x do roka. Schôdze zvoláva predseda a podpredseda najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania. SRK je uznášania schopná, ak sú prítomní najmenej 3 členovia. O rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a podpredseda.
5.2.3. Neodkladné veci môže vybaviť predseda s podpredsedom. Ich opatrenia však musí dodatočne schváliť správna rada klubu.
5.2.4. Do pôsobnosti SRK patrí
a/ Uskutočňovať poslanie klubu.
b/ Prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné odvolania členskej schôdzi.
c/ Uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia členskej schôdze.
d/ Pripravovať a zvolávať členskú schôdzu.
e/ Plánovať činnosť klubu a navrhovať finančný rozpočet.
f/ Menovať členov organizačných výborov klubových akcií.
g/ Prijímať a kontrolovať vyúčtovanie, podávané organizátormi klubových akcií do 30 dní od konania akcie.
h/ Navrhovať adeptov na posudzovanie exteriéru psov.
ch/ Podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam.
I/ Pripravovať návrh plánu činnosti.

6. Organizácia klubu
6.1. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza.
6.2. V období medzi členskými schôdzami je najvyšším orgánom správna rada klubu.
6.3. SRK je orgán volený členskou schôdzou na obdobie 4 rokov tajným hlasovaním a metódou najviac sa opakujúcich mien na volebných lístkoch, teda nie dopredu udanou kandidátkou. V prípade potreby je možné vykonať voľby do SRK aj korešpondenčnou formou. Vo voľbách sa zvolí 5-členný výbor a náhradníci, ktorí dosiahli minimálne 3 hlasy. V priebehu volebného obdobia, ak dôjde k vyčerpaniu všetkých náhradníkov, výbor je oprávnený bez schválenia členskej schôdze kooptovať do výboru chýbajúceho člena, maximálne dvoch za celé volebné
obdobie. Ak sa vyčerpá aj táto možnosť a výbor opätovne nie je kompletný, vyhlásia sa predčasné voľby.
6.4. Do kynologickej rady SKJ deleguje
klub svojich zástupcov podľa schváleného kľúča.
6.5. Výbor klubu zvolí zo svojho stredu
predsedu a poverí ďalších členov zod-povednosťou za jednotlivé úseky činnosti klubu.
6.6.Klub má právo poveriť organizáciu, alebo sám viesť chovateľskú evidenciu a vydávať preukazy o pôvode psa.
6.7. SRK menuje trojčlenné chovateľské
kolégium, ktoré je oprávnené v súčinnosti so SRK rozhodovať o základných princípoch a smerovaniach chovu čistokrvných newfoundlandských psov.

7. Disciplinárny poriadok klubu
7.1.Členská disciplína
SRK sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny, eviduje priestupky proti nej a tieto hodnotí. Podľa vážnosti ich odstupuje s vyjadrením príslušnému orgánu zväzu.
7.2. Disciplinárnym orgánom pre členov klubu je SRK. Proti rozhodnutiu SRK sa môže člen odvolať na členskú schôdzu.
7.3. Ak sa chovateľ dopustí porušenia chovateľského poriadku, alebo opakovane spravuje svoj chov spôsobom odporujúcim chovateľskej etike klubu, môže SRK navrhnúť členskej schôdzi pozastavenie jeho chovateľskej činnosti.
7.4. Ak sa dokáže po dôkladnom šetrení, že sa člen klubu dopustil vedome podvodu, čím spôsobil ujmu, či už finančnú alebo morálnu, podá SRK po odsúhlasení členskou schôdzou návrh na odňatie chráneného názvu chovateľskej stanice a vylúčenie z klubu.
7.5. Pri produkcii bezpapierových šteniat členom klubu sa tento člen bezpodmienečne a definitívne vylučuje z klubu, pričom na všetky jeho chovné zvieratá sa vzťahuje zastavenie chovateľskej činnosti pod hlavičkou tohto klubu.
7.6. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií, zaoberajúcich sa komerčným predajom psov, je neprípustné v zmysle predpisov a porušenie tohto poriadku vedie k jednoznačnému vylúčeniu člena z klubu a k návrhu na odňatie chráneného názvu chovateľskej stanice bez možnosti odvolania.
7.7. Za nedodržanie chovateľského poriadku pri chove a jeho riadení je chovateľ postihnutý jednoročným dištancom. Pri opakovaní sa postih znásobuje. Toto obmedzenie sa týka chovných jedincov, pri ktorých došlo k tomuto nedodržaniu CHP.
7.8. Ak člen klubu ruší alebo iným spôsobom sa správa nevhodne na akciách organizovaných SNK, alebo nevhodne vystupuje voči výboru a ostatným členom klubu, krivo ich obviňuje alebo osočuje, tento čin sa berie ako priestupok členskej disciplíny a podľa vážnosti sa postupuje na preriešenie SRK.

8. Záverečné ustanovenie
8.1. Všetko tu nezahrnuté upravujú Stanovy zväzu, Chovateľský a zápisný poriadok zväzu a Chovateľský poriadok SNK.
8.2. Stanovy sú po odsúhlasení členskou schôdzou menné.
8.3. Ukončenie činnosti SNK navrhuje a odsúhlasuje členská schôdza dvojtretinovým počtom hlasov riadnych členov. Súčasne rozhoduje o naložení s majetkom SNK.
8.4. Tieto Stanovy Slovenského newfoundlandského klubu boli schválené členskou schôdzou v Madarászi dňa 5.9.1998, doplnené členskou schôdzou na Ponikleci dňa 16.9.2001, členskou členskou schôdzou na Ponikleci 6.9.2003 a členskou schôdzou na Ponikleci dňa 16.9.2006.

Platnosť nadobúdajú dňom 17.9.2006.

.