Stanovy klubu SNK

 

1. Cieľ klubu

 

Slovenský novofundlandský klub je nezisková organizácia, hospodáriaca s členskými príspevkami a prípadnými sponzorskými darmi. Jeho cieľom je starať sa o rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných novofundlandských psov.

2. Názov, sídlo, IČO, pôsobnosť, zastrešujúce organizácie

 

2.1. Názov: Slovenský novofundlandský klub (ďalej len „SNK“ alebo „klub“)

2.2. Sídlo: Gen. M.R. Štefánika 1252/71, 901 01  Malacky (sídlo podpredsedu SNK)

2.3. IČO: 48441198

2.4. Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky

2.5. Zastrešujúce organizácie: Únia kynologických klubov (ďalej len „ÚKK“) a Slovenská kynologická jednota (ďalej len „SKJ“)

3. Členstvo

 

3.1. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan starší ako18 rokov, ktorý má záujem o prácu v klube. Do klubu prijíma Výbor klubu. Medzi jeho zasadaniami má právo prijať do klubu nového člena podpredseda klubu, sporné prípady je povinný konzultovať s predsedom, alebo inými členmi Výboru klubu písomne, alebo telefonicky. O prijatí členov priebežne informuje predsedu klubu a členov Výboru SNK. Podpredsedom prijatých členov odsúhlasí členská schôdza na svojom najbližšom zasadaní. V prípade odmietnutia má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

3.2. Členstvo v klube môže byť riadne, mimoriadne a čestné.

3.2.1. Riadne členstvo

Riadni členovia platia ročne príspevok vo výške 30,- Eur. V členskom príspevku je zahrnutá Ročenka klubu, darček pre každého vystavovateľa na Klubovej výstave SNK a Špeciálnej výstave SNK. Členský príspevok sa platí:

a/ súčasne s podaním prihlášky

b/ do 30. novembra kalendárneho roka na každý ďalší rok. Ak člen nezaplatí členský príspevok včas, zaplatí registračný poplatok 7,- EUR. Za nového člena sa považuje aj bývalý člen klubu, ktorý svoje členstvo v klube prerušil na viac ako jeden kalendárny rok. Registračný poplatok z omeškania je povinný člen uhradiť spolu s členským poplatkom automaticky, ak neuhradil členský poplatok v termíne. V tom prípade, ak tento registračný poplatok neuhradí, Výbor klubu ho k tomu musí vyzvať doporučeným listom s udaním termínu do 15 dní uhradiť tento registračný poplatok. Ak člen tento nedoplatok neuhradí, Výbor klubu mu vráti členský poplatok po odpočítaní poštovného a jeho členstvo sa  považuje za zrušené.

c/ rodinný príslušník platí ročný príspevok 4,- Eur, veková hranica rodinného príslušníka je minimálne 15 rokov. Rodinným príslušníkom sa rozumie manžel, manželka, deti, prípadne rodičia a súrodenci riadneho člena, pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti. Výnimočne môže byť braný ako rodinný príslušník aj príbuzný, ktorý s ním nežije v spoločnej domácnosti v tom prípade, ak sám nevlastní chovného jedinca.

3.2.2. Mimoriadne členstvo

SNK môže prijať za mimoriadneho člena aj tých záujemcov o členstvo v klube, ktorý nemajú trvalé bydlisko na území SR. Mimoriadni členovia platia ročne členský príspevok vo výške 30,- EUR:

a/ súčasne s podaním prihlášky

b/ do 30.novembra na každý ďalší rok

Mimoriadni členovia nemajú právo hlasovať.

  

3.2.3. Čestné členstvo:

Výbor klubu môže tých, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub alebo o chov a výcvik navrhnúť za čestných členov. Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou členská schôdza. Čestní členovia nemajú právo hlasovať.

3.3. Členstvo v klube zaniká:

a/ dobrovoľným odhlásením k 1. januáru

b/ nezaplatením členského príspevku na ďalší rok, členstvo zaniká dňom 31.12. bežného roka

c/ vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje Výbor klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou a trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov

d/ úmrtím

 

4. Práva a povinnosti členov klubu  

 

4.1. Práva členov

a/ Voliť a byť volení do všetkých orgánov klubu.

b/ Predkladať návrhy v odborných otázkach.

c/ Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.

d/ Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.

e/ Používať všetky výhody poskytované klubom.

f/ Zúčastňovať sa na všetkých akciách, usporiadaných klubom.

4.2. Povinnosti členov

a/ Včas zaplatiť členský príspevok.

b/ Dodržiavať stanovy klubu a kynologického zväzu.

c/ Dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok klubu a zväzu.

5. Orgány klubu

 

5.1. Členská schôdza

5.1.1. Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Zvoláva sa minimálne jedenkrát ročne. Výbor klubu zašle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada 30% členov klubu.

5.1.2. Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 10 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania členskej schôdze, sa bude hovoriť len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5.1.3. Právo voliť a byť volený, ako i hlasovať majú všetci riadni členovia a ich rodinní príslušníci, starší ako 18 rokov. Voliť, byť volení a hlasovať nemajú právo čestní a mimoriadni členovia a rodinní príslušníci do 18 rokov.

5.1.4. Členskú  schôdzu  riadi  predseda, poprípade podpredseda klubu. O rokovaní sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje predseda a podpredseda klubu.

5.1.5. Členská schôdza je schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov klubu.

5.1.6. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí

a/ Prerokovať a schvaľovať výročnú správu Výboru klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu podľa plánu a činnosti a rozpočtu.

b/ Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu.

c/ Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch Výboru SNK a členov klubu.

d/ Schvaľovať čestných členov klubu.

e/ Voliť 5-členný Výbor klubu,

f/ Odvolávať jednotlivých členov Výboru klubu,

g/ Rozhodovať o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a o odvolaní sa členov proti vylúčeniu z klubu.

h/ Uznášať sa o zániku klubu.

5.2. Výbor Slovenského novofundlandského klubu (ďalej len „Výbor klubu“ alebo „Výbor SNK“)

5.2.1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu a riadi činnosť medzi členskými schôdzami. Je 5-členný v zložení: predseda, podpredseda, výstavný referent, poradca chovu a kontrolór. Predseda a podpredseda zastupujú klub navonok, a to každý samostatne. Sú štatutárnymi orgánmi združenia.

5.2.2. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 1x do roka. Schôdze zvoláva predseda a podpredseda, najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania. Výbor klubu je uznášania schopný, ak sú prítomní najmenej 3 členovia. O rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a podpredseda klubu.

5.2.3. Neodkladné veci môže vybaviť predseda s podpredsedom. Ich opatrenia však musí dodatočne schváliť Výbor klubu.

5.2.4.  Do pôsobnosti Výboru SNK patrí

a/ Uskutočňovať poslanie klubu.

b/ Prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné odvolania členskej schôdzi.

c/ Uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia členskej schôdze.

d/ Pripravovať a zvolávať členskú schôdzu.

e/ Plánovať činnosť klubu a navrhovať finančný rozpočet.

f/ Menovať členov organizačných výborov klubových akcií.

g/ Prijímať a kontrolovať vyúčtovanie, podávané organizátormi klubov. akcií do 30 dní od konania akcie.

h/ Navrhovať adeptov na posudzovanie exteriéru psov.

ch/ Podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam.

i/ Pripravovať návrh plánu činnosti.

 

 

6. Organizácia klubu

 

6.1. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza.

6.2. V období medzi členskými schôdzami je najvyšším orgánom Výbor klubu.

6.3. Výbor klubu je orgán, volený členskou schôdzou na obdobie 4 rokov tajným hlasovaním a metódou najviac sa opakujúcich mien na volebných lístkoch, teda nie vopred udanou kandidátkou. V prípade potreby je možné vykonať voľby do Výboru klubu aj korešpondenčnou formou. Vo voľbách sa zvolí 5-členný Výbor klubu a náhradníci, ktorí dosiahli minimálne 3 hlasy. V priebehu volebného obdobia, ak dôjde k vyčerpaniu všetkých náhradníkov, Výbor klubu je oprávnený bez schválenia členskej schôdze kooptovať do výboru chýbajúceho člena, maximálne dvoch za celé volebné obdobie. Ak sa vyčerpá aj táto možnosť a Výbor klubu opätovne nie je kompletný, vyhlásia sa predčasné voľby.

6.4. Do kynologickej rady ÚKK deleguje klub svojich zástupcov podľa schváleného kľúča.

6.5. Výbor klubu zvolí zo svojho stredu predsedu a poverí ďalších členov zodpovednosťou za jednotlivé úseky činnosti klubu.

6.6. Klub má právo poveriť zastrešujúcu organizáciu, alebo sám viesť chovateľskú evidenciu a vydávať preukazy o pôvode psa.

6.7. Výbor klubu menuje trojčlenné chovateľské kolégium, ktoré je oprávnené v súčinnosti s Výborom klubu rozhodovať o základných princípoch a smerovaniach chovu čistokrvných novofundlandských psov.

7. Disciplinárny poriadok klubu

 

7.1. Členská disciplína

Výbor klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny, eviduje priestupky proti nej a tieto hodnotí. Podľa vážnosti ich postúpi s vyjadrením príslušnému orgánu zväzu.

7.2. Disciplinárnym orgánom pre členov klubu je Výbor klubu. Proti rozhodnutiu Výboru klubu sa môže člen odvolať na členskú schôdzu.

7.3. Ak sa chovateľ dopustí porušenia chovateľského poriadku, alebo opakovane spravuje svoj chov spôsobom odporujúcim chovateľskej etike klubu, môže Výbor klubu navrhnúť členskej schôdzi pozastavenie jeho chovateľskej činnosti.

7.4. Ak sa dokáže po dôkladnom šetrení, že sa člen klubu dopustil vedome podvodu, čím spôsobil ujmu, či už finančnú alebo morálnu, podá Výbor klubu po odsúhlasení členskou schôdzou návrh na odňatie chráneného názvu chovateľskej stanice a vylúčenie z klubu.

7.5. Pri produkcii šteniat bez preukazu pôvodu členom klubu sa tento člen bezpodmienečne a definitívne vylučuje z klubu, pričom na všetky jeho chovné zvieratá sa vzťahuje zastavenie chovateľskej činnosti pod hlavičkou tohto klubu.

7.6. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií, zaoberajúcich sa komerčným predajom psov, je neprípustné v zmysle predpisov a porušenie tohto poriadku vedie k jednoznačnému vylúčeniu člena z klubu a odňatie chráneného názvu chovateľskej stanice bez možnosti odvolania.

7.7. Za nedodržanie chovateľského poriadku pri chove a jeho riadení môže byť chovateľ postihnutý jednoročným dištancom. Pri opakovaní sa postih znásobuje. Toto obmedzenie sa týka chovných jedincov, pri ktorých došlo k tomuto nedodržaniu Chovateľského poriadku.

7.8. Ak člen ruší, alebo iným spôsobom sa správa nevhodne na akciách organizovaných SNK, alebo nevhodne vystupuje voči Výboru klubu a ostatným členom klubu, krivo ich obviňuje alebo osočuje, tento čin sa berie ako priestupok členskej disciplíny a podľa vážnosti sa postupuje na preriešenie Výboru klubu.

 

 

8. Zásady hospodárenia

 

8.1. Majetok klubu je v jeho vlastníctve. S týmto majetkom hospodári klub podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.2. Majetok klubu tvoria:

a) hnuteľný majetok

b) členské príspevky

c) dotácie, dary

d) poplatky za chovateľskú činnosť

e) výnosy z niektorých akcií (napr. výstavy psov)

8.3. Klub hospodári na základe rozpočtu, schváleného pre bežný rok orgánmi klubu.

 

 

9. Záverečné ustanovenie

 

9.1. Všetko tu nezahrnuté upravujú Stanovy ÚKK, Stanovy SKJ a Chovateľský poriadok SNK.

9.2. Stanovy sú po odsúhlasení členskou schôdzou menné.

9.3. Ukončenie  činnosti SNK  navrhuje  a odsúhlasuje  členská  schôdza  dvojtretinovým  počtom  hlasov riadnych členov. Súčasne rozhoduje o naložení s majetkom SNK.

Tieto novelizované Stanovy SNK boli schválené členskou schôdzou 5.9.2020 a sú účinné odo dňa ich zaregistrovania na Ministerstve vnútra SR.

Ke stažení

Stanovy .DOC