Zápisný poriadok Unie kyn. klubov

 

Tento zápisný poriadok Plemennej knihy Únie kynologických klubov (ďalej len ÚKK) je platný pre všetky chovateľské kluby, ktoré sú zastrešené v ÚKK. Jeho nariadenia sú povinní dodržiavať všetci chovatelia a majitelia chovných jedincov zaoberajúcich sa chovom psov prostredníctvom klubov zastrešených v ÚKK.

1.      Chránený názov chovateľskej stanice

A) Zápis šteniat do plemennej knihy ÚKK je možný len chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice
B) Chovatelia, ktorí nemajú chránený názov chovateľskej stanice, zasielajú žiadosť minimálne 12 týždňov pred predpokladaným zápisom prvého vrhu. Žiadosť sa vyplňuje na predpísanom tlačive „Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice“ 
C) Mená šteniat v prvom vrhu chovateľskej stanice sa zapisujú na počiatočné písmeno abecedy. Všetky šteňatá musia mať mená na rovnaké počiatočné písmeno. Pri ďalších vrhoch sa pokračuje podľa abecedného zoznamu. Chovateľ môže na základe svojho uváženia niektoré písmeno preskočiť. 
D) Všetky ďalšie, tu nespomenuté náležitosti vo vzťahu k chovateľským staniciam upravuje príslušná smernica SKJ. 

2.      Žiadosť o Pripúšťacie povolenie

A) Žiadosť o Pripúšťacie povolenie si vyžiada chovateľ od Poradcu chovu príslušného chovateľského klubu spravujúceho dané plemeno pričom sa odporúča, aby tak učinil minimálne 30 dní pred predpokladaným pripustením sučky.
B) Pripúšťacie povolenie musí byť zo strany poradcu chovu riadne vyplnené. Uvádzanie krycích psov v pripúšťacom povolení sa riadi pravidlami príslušného klubu.
C) Pripustenie sučky bez pripúšťacieho povolenia nie je možné a je považované za hrubé porušenie zápisného poriadku ÚKK.
D) V deň pripustenia sučky musí byť toto potvrdené v kolonke „Použitý pes“ aj v prípade ak je pes aj sučka vo vlastníctve jedeného majiteľa. 
E) V prípade zahraničného krytia sa odporúča aby si chovateľ na mieste, hneď po nakrytí sučky,  zabezpečil čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu použitého psa,  jeho výstavných výsledkov a zdravotných vyšetrení platných počas celého života jedinca.

3.      Prihláška na zápis šteniat

A) Prihlášku na zápis šteniat vyplňuje chovateľ. Následne dáva na tejto potvrdiť,  vo veku od 6 týždňov šteniat, ich čipovanie, veterinárnemu lekárovi, členovi Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, s výnimkou chovateľov dlhodobo žijúcich v zahraničí (Túto skutočnosť je potrebné uviesť už v žiadosti o pripúšťacie povolenie)
Etikety z čipov musia byť nalepené v príslušnej kolónke konkrétneho šteňaťa, bez ich znehodnotenia, napríklad odstrihnutím čiarového kódu.
B) V prípade ak klub vykonáva na základe svojho chovateľského poriadku kontrolu vrhu, je potrebné aby táto bola potvrdená kontrolórom vrhu.
C) Poradca chovu potvrdzuje taktiež  členstvo chovateľa v príslušnom chovateľskom klube. V prípade ak nebude potvrdené, bude poplatok za každý úkon Plemennej knihy zvýšený o 100%.
D) V prípade ak je poradca chovu zároveň aj chovateľom prihlasujúcim svoj vrh šteniat, potvrdenie o členstve v klube, prípadne kontrolu vrhu, potvrdzuje iný člen prezídia (výboru) príslušného chovateľského klubu
E) Prihlášku k zápisu šteniat, ktorej súčasťou musí byť „Pripúšťacie povolenie“ v dvoch rovnopisoch je potrebné zaslať na Plemennú knihu ÚKK do 9 týždňov po narodení šteniat.  Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky šteňatá , ktoré boli odchované až do okamžiku podania žiadosti o zápis vrhu. Každý jedinec zapisovaný do plemennej knihy musí byť označený nefalšovateľným označením (čipovanie) a toto označenie je trvalým spôsobom  uvedené v preukaze o pôvode psa.
F) V prípade zaslania prihlášky na zápis šteniat  starších ako 9 týždňov je potrebná žiadosť chovateľa s odporučením chovateľského klubu. 
G) V prípade záujmu o zápis šteniat starších ako 3 mesiace je toto možné len vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti chovateľa, odporučenia chovateľského klubu a konečného rozhodnutia Prezídia ÚKK. 
H) Spolu s prihláškou k zápisu šteniat je povinný chovateľ zaslať nasledovné doklady:
1) Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“
2)  Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  sučky, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.
3) Originál preukazu pôvodu krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“ V prípade zahraničného krytia je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu.
4) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  psa, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.
CH) Vzťah medzi chovateľom a majiteľom krycieho psa upravuje Medzinárodný chovateľský poriadok FCI a Chovateľský poriadok SKJ, prípadne môže byť riešený občiansko - právne. Majiteľ krycieho psa svojím podpisom na pripúšťacom povolení dáva súhlas k zápisu šteniat po jeho psovi do plemennej knihy ÚKK a tento súhlas je neodvolateľný.

4.      Preukaz o pôvode psa

A) Preukaz pôvodu psa je matričným dokladom, ktorý potvrdzuje okrem pôvodu aj čistokrvnosť a plemennú príslušnosť daného jedinca. Plemenná kniha zasiela preukazy pôvodu chovateľovi, ktorý ich musí podpísať a v prípade zmeny majiteľa uviesť túto aj s podpisom do kolónky na druhej strane tlačiva. Pre každého  jedinca sa vystavuje jeden preukaz o pôvode.
B) Preukaz o pôvode psa obsahuje informácie o danom jedincovi, kde je uvedená plemenná príslušnosť a prípadne ráz, meno psa a názov chovateľskej stanice, skratka plemennej knihy s číslom zápisu, číslo čipu, dátum narodenia jedinca a meno a adresa chovateľa. Bez pečiatky plemennej knihy a podpisu zodpovedného pracovníka, ako aj bez podpisu chovateľa je preukaz o pôvode psa neplatný.
C) Preukaz o pôvode psa vydaný plemennou knihou ÚKK obsahuje informácie o štyroch generáciách predkov,  kde sa podľa možností uvádzajú najvyššie získané tituly, absolvované skúšky a trvalé zdravotné vyšetrenia. 
D) Preukaz pôvodu psa je verejná listina a nie je prenosná na iného psa. Jeho falšovanie, pozmeňovanie a zneužitie odporuje zákonu. Pri neoprávnenom použití, pozmeňovaní a falšovaní preukazu o pôvode psa sa možno domáhať súdnou cestou odstránenia závažného sfalšovania a primeraného zadosťučinenia  a náhrady spôsobenej škody. 
E) Úradné zápisy, zmeny a doplnky do preukazu o pôvode môžu vykonať len Plemenná kniha ÚKK a sekretariát SKJ. Na druhej strane preukazu o pôvodu psa môžu robiť zápisy len osoby na to oprávnené. (Veterinárni lekári, bonitačné a zvodové komisie, rozhodcovia pre exteriér a výkon, poverený personál kynologických podujatí, chovateľ a posledný majiteľ pri zmene vlastníckych vzťahov ako aj zástupcovia príslušných chovateľských klubov, ktorý môžu vyznačiť chovnú spôsobilosť, prípadne podmienečnú chovnú spôsobilosť jedinca) Zápisy do preukazu o pôvode psa neoprávnenými osobami môžu mať za následok jeho neplatnosť. 
F) Preukaz o pôvode psa nie je platný pre vývoz jedinca do zahraničia.
G) Chovateľ je povinný vydať podpísaný preukaz o pôvode novému majiteľovi bez zbytočného odkladu. Cena jedinca zahŕňa aj cenu preukazu o pôvode psa.

5.      Vydávanie opisov a duplikátov preukazov o pôvode

A) Plemenná kniha ÚKK môže vydať opis alebo duplikát preukazu o pôvode len na jedincov na ktorých vydala originál (môže vydať aj na jedincov, ktorým bol originál vydaný Plemennou knihou SKJ do 31.12. 2012) 
B) Opis preukazu pôvodu sa vydáva v prípade keď dôjde k poškodeniu, alebo znehodnoteniu originálu preukazu o pôvode. K jeho vydaniu je nutné predložiť na príslušné pracovisko plemennej knihy poškodený alebo znehodnotený preukaz o pôvode psa.
C) Duplikát preukazu o pôvode psa sa vystavuje v prípade, keď bol pôvodný preukaz pôvodu stratený, prípadne pes, ktorému preukaz pôvodu patril bol odobratý do útulku, odchytený, alebo zabavený políciou. Zahraničný majiteľ žiada o vydanie duplikátu prostredníctvom chovateľa alebo prostredníctvom svojej strešnej organizácie. V prípade, že pes mal riadne vydaný exportný preukaz o pôvode psa môže žiadosť podať aj zahraničný majiteľ evidovaný v plemennej  knihe ako majiteľ daného psa. Žiadosť sa podáva na príslušnom tlačive na ktorom majiteľ potvrdzuje vlastnoručne pravdivosť všetkých uvedených údajov. Duplikát preukazu o pôvode psa sa vydáva po zverejnení žiadosti na webovej stránke ÚKK po uplynutí 30 kalendárnych dní ak Plemennej knihe UKK nebudú doručené námietky. O dátume vydania rozhoduje dátum zverejnenia na webovej stránke. 
D) Po vydaní opisu a duplikátu sa pôvodný preukaz o pôvode  stáva neplatným.

6.      Exportný preukaz o pôvode psa – vývoz psa do zahraničia

A) Exportný preukaz pôvodu psa, ktorý spĺňa všetky náležitosti preukazu o pôvode psa, je určený pre jedincov na vývoz do zahraničia a zároveň je k nemu vystavený súhlas na vývoz.
B) O vystavenie exportného preukazu o pôvode môže požiadať chovateľ, alebo majiteľ konkrétneho jedinca.
C) Podmienky pre vystavenie exportného preukazu pôvode psa sú:
1. Doloženie originálu preukazu o pôvode psa,  so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na jeho zadnej strane
2. Vyplnené a podpísané tlačivo - žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa
3. Pri vystavení exportného preukazu pôvodu  uvedeného priamo v prihláške vrhu, nebude účtovaný poplatok 7,- Eur za domáci preukaz pôvodu. V prípade, že uvedený jedinec nebude vyvezený, bude mu na žiadosť chovateľa vystavený domáci preukaz pôvodu za poplatok 7,- Eur.
D) Exportný preukaz o pôvode psa možno vystaviť iba na fyzickú osobu. Nákup a predaj alebo vývoz psov prostredníctvom  obchodných organizácií je neprípustný.
E) Exportný preukaz o pôvode psa sa odovzdáva resp. zasiela iba osobe uvedenej ako chovateľ alebo ako predchádzajúci majiteľ

7.      Import - dovoz psa zo zahraničia

A) Jedinec dovezený zo zahraničia, ktorý je v trvalom vlastníctve slovenského majiteľa, alebo v prípade sučky aj pri zapožičaní na vrh,  musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.   
B) Majiteľ jedinca dovezeného zo zahraničia, musí predložiť k registrácii importu nasledovné:
1) originál exportného preukazu o pôvode psa, ktorý je vystavený členskou organizáciou FCI, alebo zmluvným partnerom FCI,  kde je nevyhnutné aby bolo uvedené aj jeho meno a priezvisko s adresou
2) potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla čipu dovezeného jedinca. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia.  Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko.
C) Ak pes nie je ani tetovaný, ani začipovaný musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať testy DNA na preukázanie pôvodu k registrácii prihlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.
D) Preukaz o pôvode, ktorý nie je písaný latinkou musí byť doložený overeným prepisom.

8.      Zápis do registra

Register je súčasťou plemennej knihy SPKP. Preukazy o pôvode vystavené pre jedince  zapísané do registra sú výrazne odlíšené od preukazov pôvodu jedincov riadne zapísaných v plemennej knihe.

Do registra sa zapisujú:
-          plemená alebo rázy neuznané FCI a to i vtedy ak nemajú kompletné tri generácie pôvodu na základe žiadosti majiteľa a doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.  
-          jedince uznaných plemien FCI ak boli importované z nečlenských organizácií FCI a to na základe žiadosti majiteľa a doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.  
-          jedince zo zahraničných registrov plemenných kníh FCI na základe žiadosti majiteľa
-          jedince uznaných plemien FCI, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných jedincov sa do registra môžu zapísať na základe žiadosti majiteľa, doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje a na základe platných podmienok predpísaných FCI, alebo SKJ pre tento úkon. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou. 

Šteňatám narodeným v registri sa vystavuje preukaz o pôvode so všetkými bežnými identifikačnými údajmi a všetkými predkami ktoré sú v dokladoch rodičov uvedení.

9.      Záverečné ustanovenia

A) Všetko tu nespomenuté upravujú Medzinárodný chovateľský poriadok FCI, Chovateľský poriadok SKJ a chovateľské poriadky príslušných chovateľských klubov
B) Zápisný poriadok ÚKK je platný odo dňa jeho prijatia (16.2.2013) a vzťahuje sa na šteňatá narodené po 16.2. 2013.

 

CENNÍK SLUŽIEB PLEMENNEJ KNIHY UKK

   
preukaz o pôvode (PP) 7,0 € 
exportný PP = súhlas na vývoz
(na žiadosť chovateľa)
20,0 €
exportný PP (majiteľa) - export pedigree 40,0 € 
import jedinca 10,0 € 
opis PP 5,0 € 
duplikát PP 8,0 € 
príloha k PP 2,0 € 
potvrdenie chovnej spôsobilosti 5,0 € 
expresný príplatok 10,0 € 
 
Chránený názov chovateľskej stanice 40,0 €
zmena adresy, prevod majiteľa, nové potvrdenie CHS 5,0 €
 
poštovné v SR 3,0 € 
poštovné do zahraničia / Postage 5,0 €